Polityka prywatności

Szanowny Użytkowniku, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: Rozporządzenie) Nautica Travel Sp. z o.o.  (dalej: NAUTICA TRAVEL) z siedzibą w Krakowie ul. Vetulaniego 5/305, 31-226 Kraków informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

I. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych jest Nautica Travel Sp. z o.o.  (dalej: NAUTICA TRAVEL) z siedzibą w Krakowie ul. Vetulaniego 5/305, 31-226 Kraków.

II. Kategorie danych osobowych

Nautica Travel przetwarza następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe oraz dane niezbędne do celów w których Nautica Travel przetwarza dane.

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Nautica Travel w następujących celach:

 1. wykonywania czynności związanych z bieżącą działalnością Nautica Travel a w szczególności w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy z klientem oraz podjęciem przez Nautica Travel działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
 2. w zakresie przetwarzania w celach statystycznych i raportowania wewnętrznego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
 3. promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Nautica Travel w trakcie obowiązywania umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Nautica Travel, tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
 4. promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Nautica Travel po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest zgoda osoby, której dane dotyczą, tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,
 5. ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Nautica Travel tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
 6. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Nautica Travel w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz w związku z realizacją umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,

IV. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych

Nautica Travel będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe:

 1. W związku z zawarciem umowy i w celu jej realizacji – przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, jak również przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami,
 2. dla celów statystycznych i analiz – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania,
 3. w zakresie przetwarzania dla celów statystycznych i raportowania wewnętrznego – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Nautica Travel stanowiącego podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu,
 4. w zakresie promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Nautica Travel w trakcie trwania umowy – do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu,
 5. w zakresie promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Nautica Travel po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy – do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody,

w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu,w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Nautica Travel – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują przedsiębiorcom przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających,

V. Informacja o odbiorcach danych osobowych

Dane są przeznaczone dla Nautica Travel oraz mogą być przekazane następującym odbiorcom:

 1. podmiotom i organom, którym Nautica Travel jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom lub organom uprawnionym do otrzymania od Nautica Travel danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 2. podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonywania zawartych z osobą, której dane dotyczą umów,
 3. podmiotom przetwarzającym dane osobowe osoby, której dane dotyczą w imieniu Nautica Travel na podstawie zawartej z Nautica Travel umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 4. podmiotom wspierającym Nautica Travel w procesach biznesowych i w czynnościach Nautica Travel.

VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. Nautica Travel Travel nie przetwarza danych osobowych w wyżej wymieniony sposób.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Nautica Travel przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Nautica Travel Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych). W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Nautica Travel – przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Nautica Travel, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z promocją i marketingiem działalności prowadzonej przez Nautica Travel.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

VIII. Źródło pochodzenia danych

Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą. Pani/Pana dane mogą pochodzić od mocodawcy (w przypadku udzielonego pełnomocnictwa), przedstawiciela ustawowego, a także źródeł powszechnie dostępnych (np. baz i rejestrów: REGON, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowego Rejestru Sądowego) oraz osób/podmiotów mających podstawę do udostępnienia Pani/Pana danych.

IX. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego

Nautica Travel w przypadkach uzasadnionych i koniecznych, w celu wykonania umowy (np. realizacji Pani/Pana dyspozycji związanych z umową), a także w przypadkach, gdy transfer danych osobowych jest konieczny przekaże Pani/Pana dane osobowe do organizacji międzynarodowych (np. SWIFT) lub udostępni Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

Z racji tego, iż Nautica Travel świadczy usługi organizacji imprez turystycznych, musi przekazywać dane osobowe w celu realizacji Państwa zleceń i zapotrzebowani.

X. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy oraz ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Nautica Travel w przypadku niepodania danych osobowych NauticaTravel zmuszony jest odmówić zawarcia umowy.

W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

XI. Bezpieczeństwo przetwarzania danych

Aby uniknąć niepowołanego lub niewłaściwego wykorzystania danych osobowych zarządzanych przez Nautica Travel spółka podjęła kompleksowe działania techniczno-operacyjne w zakresie bezpieczeństwa. Procedury w zakresie bezpieczeństwa są regularnie poddawane kontroli oraz udoskonalane zgodnie z postępem technologicznym.